Pravidlá súťaží Brilliantcoco

Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebiehajú na instagramovom a facebookovom účte Brilliantcoco.

 1. Základné informácie

1.1 Organizátormi súťaže sú spoločnosť Natural Cosmetics s.r.o., Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava, Slovensko, IČO: 51040077, DIČ: 2120570991 (ďalej len „organizátor“ alebo len „Brilliantcoco“). Kontakt: info@brilliantcoco.cz

1.2 Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku https://www.facebook.com/brilliantcocoskcz/ a na instagrame https://www.instagram.com/brilliantcocoskcz

1.3 Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku

1.4 Súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

 1. Súťažiaci

2.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny profil na Facebooku alebo Instagrame a  splnila podmienky súťaže uvedené s v danom súťažnom príspevku.

 1. Pravidlá súťaže

3.1   Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov s označenou osobou.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

 • zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
 • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
 • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
 • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
 • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

 1. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Výherca vyhrá balíček prípravkov na zuby Brilliantcoco, ktorý je špecifikovaný v danej súťaži.

4.2 Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme na stories instagramovej stránky https://www.instagram.com/brilliantcocoskcz, alebo facebookovej stránky https://www.facebook.com/brilliantcocoskcz/a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy. V prípade súťaže spravovanej treťou osobou sa vyhlásenie súťaže bude konať na profile danej osoby.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom slovenskej pošty.

 1. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.brilliantcoco.cz, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá.

5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

 1. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry.

Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej  instagramovej  alebo facebookovej stránky.

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

 1. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 01.01.2018, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Bratislave, dňa  01.01. 2018